Smurtas prieš moteris, internetas neįgaliesiems ir Ukraina (iš 9-os metų savaitės į 10-tą)

 (2014 03 02)


45% moterų yra patyrusios fizinį smurtą

Praėjusią savaitę pirmadienį Strasbūro plenarinėje sesijoje svarstėme pranešimą apie kovą su smurtu prieš moteris. Kasdien moterys ir mergaitės mušamos, išnaudojamos seksualiai ne tik už Europos Sąjungos ribų, bet, deja, ir ES valstybėse. 45 proc. moterų yra patyrusios fizinį smurtą, 10 proc. seksualinį, 15 proc. smurtą šeimoje. Kasdien dėl to miršta 7 moterys. Tai nepriimtina. Europos Parlamentas ne kartą prašė Europos Komisijos parengti ES lygmens strategiją prevencijai ir kovai su smurtu prieš moteris. Diskusijoje europarlamentarai paragino ES sukurti juridinę bazę šiuo klausimu. Jie pabrėžė, kad valstybėms narėms reikia sklandžiau keistis informacija, imtis veiksmų plano smurto prevencijos srityje. EK raginame įsteigti lyčių smurto prevencijos tarnybą, paskelbti smurto prieš moteris panaikinimo metus. EK šių metų pabaigoje turėtų pateikti pranešimą dėl smurto prieš moteris. 

Pirmadienį taip pat svarstėme pranešimą dėl seksualinio išnaudojimo ir prostitucijos bei jų poveikio lyčių lygybei. 42 milijonai žmonių, daugiausiai moterų, pasaulyje užsiima prostitucija. Kai kurios ES valstybės pabrėžia, kad prostitucijos šaknys glūdi lyčių nelygybėje, ekonominėje atskirtyje, skurde. Dėl prostitucijos vyksta prekyba moterimis ir vaikais. Dalyje ES šalių skelbiama, kad moterys su savo kūnu gali daryti ką nori. Tyrimai rodo, kad tik nedaug moterų laisvanoriškai pasirenka prostituciją. Į ES prostitucijos tinklą dažnai parduodamos jaunos moterys, jos verčiamos vartoti narkotikus, išnaudojamos ekonomiškai. Statistinių duomenų nedaug. Pritariau pranešėjai socialdemokratei Meri Hanibol, kuri ragina ES valstybes pasirinkti Švedijos modelį, kur seksualinių paslaugų pirkėjai taip pat būtų baudžiami. Tyrimai rodo, kad tai vienintelė praktikoje pasiteisinusi kovos prieš prostituciją priemonė.

Trečiadienį pritarėme pranešimui dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo. Į kasdienybę besiskverbiančio interneto amžiuje vis daugiau svarbių paslaugų teikiama elektroniškai. Interneto svetainių kūrimo pramonės, kurioje dirba maždaug milijonas darbuotojų, apyvarta siekia apie 144 mlrd. eurų. Daugiau kaip 761 000 viešojo sektoriaus interneto svetainių ES suteikia prieigą prie informacijos ir paslaugų, tačiau tik mažiau nei 10 proc. jų yra prieinamos akliesiems ir turintiems kitokią negalią. Nors valstybės narės jau priėmė teisės aktus ar ėmėsi kitų priemonių dėl tinklalapių prieinamumo, vidaus rinkoje vis dar yra kliūčių, kurias lemia labai skirtingi visoje Europoje taikomi nacionaliniai metodai. Viešojo sektoriaus institucijos ir visi pagrindines paslaugas visuomenei teikiantys subjektai turėtų taikyti integruotą tinklalapių prieinamumo praktiką, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus visiems piliečiams. Balsavau už šią rezoliuciją, nes ji ragina ES valstybes sudaryti išsamų pagrindines paslaugas visuomenei teikiančių subjektų valdomų interneto svetainių tipų sąrašą bei laipsniškai įgyvendinti ES direktyvą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu iki 2020 metų.

Ketvirtadienį rezoliucijoje dėl Ukrainos paraginome ES skirti šiai šaliai neatidėliotiną finansinę paramą, o kartu pradėti taikyti tikslines sankcijas prieš asmenis, atsakingus už prievartą. Taip pat paraginome visas šalis remti Ukrainos vienybę ir gerbti jos teritorinį vientisumą. Dokumente išreiškėme pagarbą už Europos vertybes kovojantiems ukrainiečiams, taip pat užuojautą aukų šeimoms. Griežtai pasmerkėme "brutalius ir neproporcingus" riaušių malšinimo pajėgų veiksmus. Pasveikinome Julijos Tymošenko išlaisvinimą ir pakvietėme Ukrainos piliečius, taip pat politinius ir pilietinius lyderius šiuo istoriniu Ukrainai momentu veikti kuo atsakingiau, atsiriboti nuo ekstremistų ir vengti provokacijų bei smurto išpuolių, kurie galėtų kurstyti separatistines jėgas. Pabrėžėme, kad gegužės 25 d. numatyti šalies prezidento rinkimai turi būti laisvi ir sąžiningi. Aukščiausioji Rada turėtų priimti naujus rinkimų bei partijų finansavimo įstatymus. Taip pat paraginome dar šiemet surengti naujus Ukrainos parlamento rinkimus.