Juokauja olandai


Jei­gu at­sa­ky­mas yra ne „alus”, va­di­na­si, tu už­da­vei ne­vy­ku­sį klau­si­mą. 

Olan­dų sto­ma­to­lo­gai iš­ra­do bū­dą, kaip pri­vers­ti pa­aug­lius va­ly­tis dan­tis. Te­rei­kia į dan­tų pas­tą įdė­ti po­rą gra­mų kanapių ir jau­nuo­liai tvar­kin­gai va­lys dan­tis 3 kar­tus per die­ną ar­ba net­gi daž­niau. 

Po­li­ci­nin­kas su­stab­do ma­ši­ną.
- Jūs vir­ši­jo­te grei­tį,- sa­ko jis,- pra­šom pa­ro­dy­ti sa­vo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.
- Aš jo ne­tu­riu, - ne­su­trin­ka vai­ruo­to­jas.
- Ta­da pa­ro­dy­kit daik­ta­dė­žės tu­ri­nį.
- Ne­pa­ro­dy­siu, nes ten aš tu­riu gin­klą.
- Ati­da­ry­kit ba­ga­ži­nę.
- Ne­ati­da­ry­siu, ten yra la­vo­nas.
Ne­ži­no­da­mas, ko grieb­tis, po­li­ci­nin­kas kvie­čia sa­vo vir­ši­nin­ką.
Šis iš­klau­sė pa­val­di­nio ra­por­tą ir krei­pia­si į vai­ruo­to­ją:
- Jū­sų vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas.
- Pra­šom!
- Pa­ro­dy­kit daik­ta­dė­žės tu­ri­nį!
- Pra­šom!
- Ati­da­ry­kit ba­ga­ži­nę!
Vai­ruo­to­jas ati­da­ro ba­ga­ži­nę, ten tuš­čia. Nu­ste­bęs vir­ši­nin­kas sa­ko:
- Keis­ta, o ma­no pa­val­di­nys tei­gia, kad jū­sų daik­ta­dė­žė­je yra gin­klas, o ba­ga­ži­nė­je - la­vo­nas.
- Taip, jis jums dar pa­sa­kys, kad vir­ši­jau grei­tį! 

Kar­tą gim­dy­mo na­muo­se Olan­di­jo­je įvy­ko siau­bin­gas da­ly­kas - vi­si nau­ja­gi­miai su­si­mai­šė. Tė­vai tu­rė­jo at­si­im­ti kū­di­kius pa­gal jų pa­na­šu­mą į tė­vą ar mo­ti­ną. At­ėjęs tė­vas olan­das iš­si­rin­ko aki­vaiz­džiai tur­kiš­kos kil­mės vai­ką. Gy­dy­to­jai jo klau­sia: „Ko­dėl jūs pa­si­rin­ko­te šį vai­ką? Jis vi­siš­kai ne­pa­na­šus į jus!” Olan­das at­sa­ko: „Aš ži­nau, bet tai vie­nin­te­lė galimy­bė bū­ti tik­ram, kad ne­pa­si­rin­kau bel­go!”