Juokauja danai


Da­nų lėk­tu­vas ruo­šė­si nu­si­leis­ti Stok­hol­mo oro uos­te. Skry­džių kon­tro­lės bokš­tas su­sie­kė su pi­lo­tu ir pa­klau­sė apie jo pa­dė­tį. Da­nų pi­lo­tas nu­ste­bo ir nie­ko ne­at­sa­kė. Skry­džių kon­tro­lės bokš­tas vėl su­sie­kė su pi­lo­tu. „Pra­šo­me pra­neš­ti apie jū­sų pa­dė­tį”. Pa­ga­liau pi­lo­tas su­pra­to ir at­sa­kė: „Kaip ir vi­sa­da, aš čia, prie­ki­nė­je sė­dy­nė­je...”

Klau­si­mas: Ko­dėl da­nai nie­ka­da ne­žai­džia slė­py­nių?
At­sa­ky­mas: Nie­kas ne­no­ri jų ieš­ko­ti.

In­ter­po­las ieš­ko­jo pa­bė­gu­sio nu­si­kal­tė­lio ir iš­siun­tė šio žmo­gaus nuo­trau­kas Da­ni­jos po­li­ci­jai. Nuo­trau­ko­se bu­vo du nu­si­kal­tė­lio pro­fi­liai ir vei­das. Po ke­lių die­nų da­nai at­sa­kė: „Mes pa­ga­vo­me tuos ku­rie bu­vo kai­rė­je ir de­ši­nė­je, bet tas, ku­ris bu­vo per vi­du­rį, pa­spru­ko „.

Sau­gok Da­ni­ją - pa­ro­dyk šve­dui ke­lią į kel­tą.

Da­nui pro­ble­ma: jo žmo­na tu­ri at­važiuo­ti na­mo, bet jis ne­ga­li pri­si­min­ti ar ji at­važiuo­ja 8:40 ar 4:80.