Juokauja belgai


Kaip, va­žiuo­jant ma­ši­na iš Bel­gi­jos į Olan­di­ją, ga­li­ma su­pras­ti, kur yra sie­na? - Ten, kur kar­vės at­ro­do gra­žes­nės už mo­te­ris. 

Ma­ro­ke įvy­ko že­mės dre­bė­ji­mas - žu­vo 2500 ma­ro­kie­čių.
JAV su­tei­kė 250 000 do­le­rių pa­gal­bą.
Ru­si­ja at­siun­tė du lėk­tu­vus su mais­tu ir vais­tais.
Bel­gi­ja at­siun­tė 2500 ma­ro­kie­čių. 

Iš­me­tė bel­gą iš dar­bo, gau­na jis so­cia­li­nę pa­šal­pą, drau­gai ne­pa­de­da.
Po ke­lių mė­ne­sių jis nu­si­per­ka nau­ją ma­ši­ną, dar po mė­ne­sio - na­mą pres­ti­ži­nia­me ra­jo­ne.
Drau­gai klau­sia:
- At­skleisk pa­slap­tį, iš kur vi­sa tai?
Bel­gas pa­aiški­no:
- Vis­kas la­bai pa­pras­ta, aš tie­siog pa­da­viau skel­bi­mą į laik­raš­tį: „Esu ma­ro­kie­tis, no­riu grįž­ti į sa­vo gim­ti­nę, ne­tu­riu pi­ni­gų ke­lio­nei”. 

Kaip bel­gų ves­tu­vė­se at­skir­ti jau­ni­kį nuo ki­tų vy­rų? Jis vil­ki iš vi­sų gra­žiau­siu tre­nin­gu!