Budapeštas, Sofija ir žiniasklaidos laisvė (iš 46-osios savaitės į 47-ąją)

 (2010 11 22)


Žiniasklaidos užduotis - šviesti mases, tačiau ji vykdo šią užduotį netinkamai
Turkai

          Antradienį ir trečiadienį dalyvavau EP Socialistų ir demokratų frakcijos išvykstamajame posėdyje Budapešte (ši manoji „Savaitė“ susipynusi su tinklaraščiu – apie Budapeštą rašau ir jame). Vengrijos sostinėje priėmėme deklaraciją, raginančią ES "skubiai imtis tvirtų veiksmų prieš didėjančias neapykantos ir susiskaldymo tendencijas  visuomenėje". Deklaracijoje pažymėjome, kad ekstremizmo plitimas ES valstybėse kenkia Europos balsui pasaulyje. Mūsų frakcijos lyderis Martinas Šulcas pažymėjo, kad  "mūsų vizija yra sukurti atvirą ir integruotą visuomenę bei Europos Sąjungos pilietybę, kuri prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės didinimo". Įtrauktis, integracija ir švietimas turi būti Europos Sąjungos kertinis akmuo. Dokumente nurodomos trys svarbiausios sritys, kuriose Europa turėtų imtis veiksmų kovojant su ekstremistais: "skubiai sukurti stipresnę politiką socialiniais klausimais, pavyzdžiui, skurdas, nedarbas. Šios politikos silpnybes dabar ekstremistai išnaudoja savo tikslams; įpareigoti Europos Komisiją stipriau ginti ES sutartis ir reikalauti iš valstybių narių tiksliau laikytis savo įsipareigojimų; nedelsiant ES Tarybai priimti kovos su diskriminacija direktyvą. Siekiant šių tikslų, mūsų frakcija ragina visas ES institucijas "išleisti bendrą oficialią deklaraciją apie savo įsipareigojimą laisvei, tolerancijai ir teisingumui Europoje". Budapešte taip pat buvo priimtas mano pasiūlymu į deklaraciją įtrauktas paragrafas raginti žiniasklaidą principingai atsiriboti nuo ekstremizmo, nacionalizmo, ksenofobijos apraiškų ir tendencijų, pakviesti intelektualus, kurių balsas girdimas visuomenėje, viešai pasmerkti šiuos fenomenus, siekti subalansuoto istorijos vertinimo, vengti vienpusės jos interpretacijos vienos ar kitos politinės jėgos ar nacionalistinių judėjimų naudai.

         Budapešte kolegos vengrai informavo apie tai, kad konstitucinę daugumą parlamente įgijusi Fides partija neleistinais būdais stengiasi kontroliuoti žiniasklaidą. Tik atėję į valdžią Vengrijos dešinieji pakeitė įstatymą apie visuomeninio transliuotojo statusą. Jeigu ankščiau jam vadovavo taryba, kurioje buvo pozicijos ir opozicijos, visuomeninių judėjimų atstovai, tai dabar joje bus tik valdantieji.

          Tad ypač aktualiai nuskambėjo EP Briuselyje vykusios konferencijos dėl spaudos laisvės ES valstybėse diskusijos, apie kurias informavo mano komandos nariai. Konferencijos dalyviai nuogąstavo, kad daugelyje ES valstybių žurnalistai nebesijaučia  atskaitingi piliečiams. Jie nebeinformuoja visuomenės, o tiesiog pertransliuoja laikraščių savininkų ir redaktorių interesus ginančias idėjas (arba, kaip Vengrijoje – valdžios balsą). Žiniasklaidos užduotis - šviesti mases, tačiau ji vykdo šią užduotį netinkamai. Ji nebesugeba nešališkai pateikti informacijos (kas, ką, kur, kada, kodėl, kaip) antraštėse ar straipsnių pirmosiose pastraipose. Žurnalistams vis rečiau pavyksta pateikti "kodėl" informaciją. Žurnalistai nebeanalizuoja, jie tiesiog kopijuoja vienas nuo kitų. Nors žurnalistai nėra politinės karjeros asmenys, bet tai neatleidžia jų nuo atsakomybės nešališkai informuoti rinkėjus. Jiems vis sunkiau pasiremti savo darbe šiomis vertybėmis: nepriklausomumas, objektyvumas, tikslumas, teisingumas ir atsakomybės jausmas visuomenei, piliečiams.

         Tuo tarpu keliasdešimt mūsų frakcijos narių ketvirtadienį tarptautinėje konferencijoje Sofijoje analizavo ES nesėkmes ginant žiniasklaidos laisvę ir žurnalistų teises kaip ataką prieš pačią demokratiją. Martinas Šulcas sakė, kad žodžio laisvė, įtvirtinta ES Pagrindinių teisių chartijoje, turi būti ginama visur, kur ji puolama. Spaudos laisvė yra neatskiriamas laisvos raiškos aspektas ir būtinas sveikai demokratijai. Frakcijos pirmininko pavaduotojas Maria Badia, atsakingas už komunikacijos politiką, sakė: "Valstybės narės turi laikytis savo įsipareigojimų pagal ES sutartis ir Pagrindinių teisių chartiją. Europos Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, taip pat turi atlikti savo vaidmenį ir imtis ryžtingų veiksmų prieš visas nesėkmes gerbiant pagrindines Europos vertybes". Frakcijos narys Viktoras Bostinaru pažymėjo, kad "spaudos laisvė yra demokratijos ramstis. Visų formų saviraiškos laisvė turi būti oficialiai pripažinta kaip pagrindinė ir nediskutuotina kiekvieno ES piliečio teisė".

          Šią savaitę Strasbūre vyksta plenarinė sesija. Svarbiausi klausimai - kitų metų ES biudžetas, Europos Komisijos programa, balsuosime dėl informacijos apie vaistus bei kenksmingų medžiagų elektros prietaisuose sumažinimą, aptarsime ir kitus klausimus. Antradienį iškilmingą kalbą Europos Parlamente pasakys Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis. Jis taip pat dalyvaus EP Užsienio reikalų komiteto posėdyje. Trečiadienį Parlamentas dar kartą aptars padėtį Ukrainoje. Trečiadienį vyks EP-Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdis